Nieuws

 • Brochure ‘Recreatieve visserij aan de Belgische kust 2024’
  Het Vlaamse Agentschap Landbouw en Zeevisserij heeft een vernieuwde brochure voor de recreatieve zeevisserij gepubliceerd (https://lv.vlaanderen.be/visserij/recreatieve-visserij). In deze brochure richt het agentschap zich op de recreatieve vissers die als vrijetijds- of sportactiviteit vis, schaal- en schelpdieren vangen aan de kustlijn of op zee en die hun vangst niet verkopen aan derden. Commerciële visserijactiviteiten vallen buiten de scope
 • Herziening EU visserijcontrolesysteem
  Op 30 mei 2023 werd een ‘voorlopig’ akkoord bereikt tussen de Europese Raad en het Europees Parlement rond de modernisering van het Europese visserijcontrolesysteem met als opzet de regels tegen overbevissing te actualiseren, hetgeen dient te leiden tot een betere naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid. Vanuit een aantal hoeken binnen de Belgische
 • Brochure recreatieve zeevisserij aan de kust
  Het Department Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid kondigde de publicatie aan van de herziene brochure: “Recreatieve visserij aan de Belgische kust”. Het doel van deze publicatie is de recreatieve zeevisser (boothengelaar, strandhengelaar, kruier, passieve visser) te informeren over het regelgevend kader die op hen van toepassing is. De publicatie omvat algemene regels die
 • Vangstmogelijkheden zeebaars 2023
  Voor de recreatieve zeevisserij (inclusief vanaf de kust) in de ICES-sectoren 4b, 4c, 6a en 7a tot en met 7k geldt dat: a) van 1 februari tot en met 31 maart 2023:i) alleen het met hengel of handlijn vangen en weer terugzetten van zeebaars is toegestaan;ii) het verboden is om zeebaars die in die gebieden
 • Nieuw rapport brengt meerjaarlijkse trends in recreatieve vangsten aan het licht
  Het nieuwe rapport over de recreatieve zeevisserij in het Belgisch deel van de Noordzee (BNZ) voorziet voor de allereerste keer in een continue meerjaarlijkse datareeks (2017-2021). De resultaten van dit rapport zijn gebasseerd op de integratie van talrijke wetenschappelijke veldobservaties en ruim 6.000 ontvangen vangstlogboeken, op vrijwillige basis gerapporteerd door recreatieve zeevissers. Deze waardevolle set
 • Brochure recreatieve zeevisserij aan de kust
  Het Department Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid kondigt de publicatie aan van een nieuwe brochure: “Recreatieve visserij aan de Belgische kust”. Het doel van deze publicatie is de recreatieve zeevisser (boothengelaar, strandhengelaar, kruier, passieve visser) te informeren over het regelgevend kader die op hen van toepassing is. De publicatie omvat algemene regels die
 • Zeebaarsreglementering april-december 2022
  Voor de recreatieve zeevisserij, inclusief vanaf de kust, geldt in ICES-sector IVb dat: Van 1 januari tot en met 28 februari 2022 en van 1 tot en met 31 december 2022: i) alleen het met hengel of handlijn vangen en weer terugzetten van zeebaars is toegestaan; ii) het verboden is om zeebaars die in die gebieden
 • 8 mei – Burgerwetenschapsfestival ZEEKERWETEN
  Via deze weg willen wij u attent maken op het wetenschapsfestival ‘ZEEKERWETEN’ dat op zondag 8 mei plaatsvindt op talrijke locaties over de hele Belgische kuststreek. Via dit initiatief krijg je de kans om de bijzondere dieren en planten te ontdekken, ontdek je samen met experten de trucs en tools waarmee je later zelf een
 • Verkenning opname recreatieve visserij in het gemeenschappelijk visserijbeleid
  Het Europees Forum over recreatieve visserij brengt een brede steun aan het licht voor de opname van de recreatieve visserij in het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB), en stelt dat de tijd is aangebroken om stappen vooruit te zetten. Op 23 maart vond een ‘European Parliament Forum on Recreational Fisheries and Aquatic Environment’ plaats rond de kansen
 • Baglimiet zeebaars 2022
  Te wijten aan technische problemen bij onze externe website host zijn de nieuwsberichten van de voorbije 15 maanden definitief verloren gegaan … daarmee ook voorgaande aankondigingen omtrent de zeebaarsmaatregelen voor 2022. De Verordening (EU) 2022/109 voorziet in artikel 11.5 in volgende maatregelen voor zeebaars voor de periode januari – maart 2022: 1 januari tot en
 • COVID-19: Pleziervaart 9 juni tot 31 juni
  Voor een overzicht van de activiteiten die wel en niet toegelaten worden met betrekking tot de recreatieve vaart in de periode 9 juni t.e.m. 30 juni 2021 wordt doorverwezen naar de website van FOD Mobiliteit: https://mobilit.belgium.be/sites/default/files/toelichting_09juni2021_nl.pdf.
 • Verbod pulsvisserij
  Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft op 15 april het beroep verworpen dat Nederland had ingesteld tegen het verbod op pulsvisserij. Sinds 2019 geldt een verbod op bepaalde vismethoden, zoals het gebruik van explosieven, gif, verdovende stoffen, elektrische stroom en pneumatische hamers. Het gebruik van elektrische pulskorren bleef echter mogelijk gedurende een
 • Zeebaarsreglementering April-December 2021
  Op basis van de informatie bekomen via Sportvisserij Nederland kan gesteld worden dat de contouren van de vangstafspraken voor de zeebaars in gans 2021 vorm krijgen. Tot op heden werden, door de intensieve Brexit-onderhandelingen, enkel nog maar de baglimieten tot en met 31 maart 2021 gepubliceerd. Inmiddels lijkt het erop dat de baglimiet van twee
 • COVID-19: Pleziervaart 13 februari tot 1 april 2021
  Voor een overzicht van de activiteiten die wel en niet toegelaten worden met betrekking tot de recreatieve vaart in de periode 13 februari en 1 april 2021 wordt doorverwezen naar de website van FOD Mobiliteit: https://mobilit.belgium.be/sites/default/files/toelichting_13feb_1apr2021_nl.pdf
 • Zeebaarsreglementering 2021
  Door de Brexit dienen tal van regels die verband houden met de visserij te worden herzien. Hierdoor heeft Europa de nieuwe reglementering inzake de zeebaarsvangsten voor 2021 maar uitgewerkt voor het eerste jaarkwartaal, i.e. tot eind maart 2021. Binnen deze periode geldt in de Noordzee een terugzetverplichting in de maanden januari en februari. In maart