Hoe data bijhouden

Algemeen

Het is hierbij belangrijk te onderstrepen dat het logboek enkel als doel heeft uw persoonlijke vangsten bij te houden. Wanneer u met meerdere personen erop uittrekt om te vissen dient u enkel uw eigen vangsten te registreren en nooit de vangsten van uw collega-vissers. De dataverzamelingsactiviteit vereist een deelname van minstens 12 maanden, daar een vroegtijdige stopzetting niet toelaat seizoenale variaties in rekening te brengen waardoor uw eerdere vangstdata niet gebruik kan worden voor de finale vangstberekening.

Vangsten in wedstrijdverband dienen niet gerapporteerd te worden. De vangsten binnen wedstrijdverband trachten we in kaart te brengen door rechtstreekse samenwerking met de wedstrijdorganisaties.

Vermeld steeds uw persoonlijke toegekend identificatienummer op elk logboekformulier. Via deze weg garanderen wij anonimiteit tijdens het dataverwerkingsproces.

Instructies

Klik hier om de instructies zoals opgenomen in het logboek via PDF te downloaden. Hieronder kunt u eveneens een beknopte versie van de instructies raadplegen binnen de website-interface.

Wanneer vul ik mijn logboekformulier in?

Na of tijdens elke vistrip (geen wedstrijden!) dient u steeds één formulier in te vullen waarin u melding maakt van uw persoonlijke vangst. Eén ‘vistrip’ wordt voor de verschillende vistechnieken als volgt gedefinieerd:

  • Vaartuigen: Eén vistrip betreft één enkele aaneensluitende boottrip. Indien u twee maal uitvaart op één enkele dag dienen beide trips als afzonderlijk beschouwd te worden, en dienen als dusdanig 2 logboekformulieren te worden ingevuld. Indien een aaneensluitende visreis (continu op zee) zich afspeelt over twee opeenvolgende dagen (inclusief nachtelijk vissen) dient hiertoe slechts 1 logboekformulier te worden ingevuld met bovenaan vermelding van de datum van uitvaren.
  • Hengelvisserij vanaf de kust: Eén vistrip staat gelijk aan één ondernomen aaneensluitende vistrip. Indien u zich tijdens de dag verplaatst naar een andere locatie binnen hetzelfde land en op de nieuwe locatie geheel dezelfde visactiviteit (techniek) uitvoert mag u beide vislocaties opnemen in hetzelfde logboekformulier. In geval een landsgrens wordt overschreden dient een afzonderlijk logboekformulier ingevuld te worden. Wanneer u in de loop van de dag beslist van vistechniek te veranderen (vb. een strandhengelaar verplaatst zich bij opkomend tij naar een strekdam) dienen beide activiteiten als afzonderlijke vistrips beschouwd te worden.
  • Kruien/paardenvisserij: Eén vistrip staat gelijk aan één ondernomen aaneensluitende vistrip. Indien u zich tijdens de dag verplaatst naar een andere locatie binnen hetzelfde land en op de nieuwe locatie geheel dezelfde visactiviteit (techniek) uitvoert mag u beide vislocaties opnemen in hetzelfde logboekformulier.
  • Passieve strandvisserij: Eén vistrip wordt gelijkgesteld aan één enkele controle van het net op het strand tijdens laagtij. Bijgevolg zal een dag van 24 uur opgedeeld worden in 2 afzonderlijke vistrips van ongeveer 12 uur (2x laagtij per dag). Indien u meerdere netten gebruikt mag u de vangst van deze netten opnemen in één logboekformulier, met duidelijke vermelding van het aantal gebruikte netten.

Na een vistrip waarop niets werd gevangen dient het logboekformulier ook te worden ingevuld, dit zijn de zogenaamde ‘zero catches’. De ‘zero catches’ (‘0-vangsten’) zijn van cruciaal belang voor het uitmiddelen van de vangsten, deze zullen er immers voor zorgen dat het berekende gemiddelde dichter aanleunt bij de realiteit. Het buiten beschouwing laten van deze 0-vangsten zou immers resulteren in een overschatting van de totale vangst.

Wat noteer ik op mijn logboekformulier?

Identificatienummer

Bovenaan elk logboekformulier noteert u steeds duidelijk uw persoonlijk identificatienummer dat u van ons hebt ontvangen (2 cijfers en 2 letters).

Datum

Noteer de datum waarop de vistrip heeft plaatsgevonden steeds op de volgende wijze: “DAG/MAAND/JAAR”.

Vistechniek

Per vistrip kan slechts één vistechniek worden aangevinkt. In het geval van de hengelactiviteiten dient te worden gespecifieerd of er wordt gevist met kunstaas, levend aas of beiden. Boothengelaars dienen bijkomend te vermelden of de doelsoorten van de vistrip kabeljauw/zeebaars of andere soorten betreffen. Dit staat los van het feit of er daadwerkelijk kabeljauw of zeebaars wordt gevangen, maar heeft enkel betrekking op het vooropgestelde doel van de vistrip.

Bij de beoefening van passieve strandvisserij dient te worden gespecifieerd op welk type strandvisserij het logboekformulier betrekking heeft (vb. platte netten, kartenetten, fuiknetten, longlines, etc.). Verder dient een passieve strandvisser ook melding te maken van het aantal netten dat werd uitgelegd.

Vislocatie

Per vistrip geeft u aan waar deze visactiviteit zich afspeelt.

Duur visactiviteit

De duur van de visactiviteit komt overeen met de ‘werkelijke vistijd’. Dat wil zeggen dat voor vaartuigen de transit/verplaatsing naar een vislocatie of tussen twee vislocaties niet in rekening wordt gebracht. Ook de voorbereiding (opzetten materiaal) of vangstverwerking ter plaatse (vb. zeven garnalen na het kruien) dient buiten beschouwing te worden gelaten. Voor passieve strandvisserij betreft de vistijd de periode tussen twee opeenvolgende netcontroles (ongeveer 12 uur), bijgevolg geldt voor dit type visserij dat meestal 2 vistrips per dag zullen plaatsvinden waarvoor telkens een afzonderlijk logboekformulier dient te worden ingevuld.

Vangsten

U dient enkel uw persoonlijke vangsten te noteren en niet de vangsten van uw collega-vissers! In het geval van de garnaalvisserij vanaf recreatieve sleepnetvaartuigen dient de totale vangst (en bijvangsten) gedeeld te worden door het aantal personen aan boord zodat u enkel uw aandeel invult op de fiche (vb. 2 personen aan boord en een vangst van 20 kg garnaal en een bijvangst van 2 tongen (gehouden) maakt dat u op uw formulier melding maakt van 10 kg garnaal en 1 gehouden tong). Na een vistrip waarop niets werd gevangen dient het logboekformulier ook te worden ingevuld, dit zijn de zogenaamde ‘zero catches’.

Kabeljauw en zeebaars

Voor beide soorten dient voor elk gevangen individu de lengte genoteerd te worden en dient melding gemaakt te worden of het specimen werd teruggegooid dan wel aan boord werd gehouden.

Overige soorten (met uitzondering van garnaal)

Voor de overige soorten (met uitzondering van garnaal) dient per soort het aantal gehouden stuks en het totaal gewicht (kg) genoteerd te worden. Van de teruggegooide individuen dienen enkel het aantal stuks boven- en ondermaatse vissen genoteerd te worden. Indien u een soort hebt gevangen die niet werd opgelijst kunt u deze soortnaam en bijhorende vangstgegevens noteren onder ‘andere’.

Garnaal

Voor de garnalenvangst werd om pragmatische redenen geopteerd om enkel de gehouden vangst te noteren in kg. Bijvangsten (gehouden en teruggegooid) dienen wel genoteerd te worden onder de respectievelijke soortnamen.

Opmerkingen

Onder ‘opmerkingen’ kunt u indien van toepassing bijkomende relevante informatie meedelen dat verband houdt met de vistrip in kwestie. Dit kan bijvoorbeeld een vermelding inhouden van het feit dat het een nachtelijke vistrip betreft, het feit dat u een achteruitgang van bepaalde visstocks waarneemt, een uitzonderlijk grote vis, het totale aantal personen aan boord van uw vaartuig, etc.

Wat te doen indien alle logboekformulieren opgebruikt zijn?

Indien alle logboekformulieren zijn opgebruikt kunt u eenvoudig een bijkomend logboek aanvragen via uw persoonlijk account op de website of door rechtstreeks contact op te nemen via info@recreatievezeevisserij.be.