Waarom

Europa stelt dat de recreatieve visvangsten van elke lidstaat in kaart dienen te worden gebracht. Niettegenstaande de vangsten van de Belgische recreatieve zeevisserij in absolute aantallen geenszins te vergelijken zullen zijn met deze van onze buurlanden (Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Nederland) en de landen rondom de Middellandse Zee, dient deze dataverzamelingsactiviteit ook in België uitgevoerd te worden. Dit hoeft niet per se als negatief ervaren te worden. Het is immers zo dat de Belgische recreatieve zeevisserijsector op basis van deze data voor de eerste keer zwart op wit zal kunnen aantonen hoeveel vis op soortniveau gevangen wordt, iets wat tot op vandaag onmogelijk is. Verder heeft de recreatieve zeevisserijsector er alle baat bij dat een regelgeving op maat wordt voorzien dat is afgestemd op de realiteit en niet gebaseerd is op veronderstellingen en vooroordelen. Via het actief bijhouden van uw vangsten in onze hiertoe voorziene logboeken levert u een cruciale bijdrage tot een wetenschappelijk gefundeerd beleid. Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) stellen dan ook alles in het werk om op een transparante wijze en in nauwe samenwerking met de recreatieve zeevisserijsector tot een objectieve en wetenschappelijk onderbouwde vangstinschatting te komen. Hierbij dient vermeld te worden dat het VLIZ en het ILVO geen controle-instanties vormen en dat uw vangstrapportages enkel vanuit een objectief wetenschappelijk oogpunt benadert zullen worden met respect voor ieders privacy (i.e. anonieme verwerking).