Lucht

De luchtobservaties hebben twee voorname doelstellingen. Een eerste betreft het in kaart brengen van de vislocaties op het strand en op zee. Het in kaart brengen van de vislocaties van de recreatieve zeevissers is van groot belang in het kader van diverse beleidsprocessen, zoals het marien ruimtelijke planningsproces (MRP). Een wetenschappelijk onderbouw MRP vereist een veelheid aan objectieve gegevens met betrekking tot alle socio-economische activiteiten op het Belgische deel van de Noordzee. Een ruimtelijke analyse van de recreatieve zeevisserijactiviteiten draagt bijgevolg bij tot dit proces en geeft bijkomende inzichten teneinde de ruimtelijke impact van diverse activiteiten op elkaar af te stemmen.

Een tweede doelstelling heeft betrekking op het bepalen van de visserij-inspanning per type recreatievisserij langsheen het strand. Daar de luchtobservaties een momentopname betreffen worden simultaan aan de luchtwaarnemingen strandobservaties uitgevoerd teneinde het verloop van personen over een ganse dag in kaart te brengen.

Teneinde een representatief beeld te bekomen van de recreatieve zeevisserijactiviteit werden tussen november 2016 en november 2017 34 observatievluchten uitgevoerd, verspreid over het toeristisch hoogseizoen, het laagseizoen, weekdagen en weekends. Hierbij werd zoveel als mogelijk rekening gehouden met de getijdenwerking. Een eerste vlieglijn (zuidwest-noordoost) heeft als doel de strandvisserij in kaart te brengen, daarna wordt het Belgisch deel van de Noordzee volgens een vooraf bepaald traject overvlogen. Teneinde de positie van de vaartuigen te bepalen wordt van het theoretisch vliegplan afgeweken tot net boven de vaartuigen. Meer informatie hieromtrent vindt u terug in het Recreatieve Zeevisserijrapport.