Nieuwe Europese studie rond impact recreatieve zeevisserij

De impact (biologisch, economisch) van de recreatieve zeevisserij is zeer land- en stockafhankelijk maar niet verwaarloosbaar. Dit blijkt uit een nieuwe Europese studie door Kieran Hyder en collega’s.

De Europese studie naar de impact van de recreatieve zeevisserij werd uitgevoerd in opdracht van het EU PECH Committee. Onder impact wordt hier niet enkel de biologische impact verstaan, maar evenzeer de economische meerwaarde die deze sector genereert in de vorm van jobcreatie en uitgaven/onkosten.

De totale economische impact van de mariene recreatieve zeevisserij wordt op Europees niveau geschat op 10,5 miljard euro op jaarbasis en genereert naar schatting 100.000 jobs. Het relatief aandeel van de recreatieve aanvoer van vis in functie van de totale aanlandingen varieert tussen 2 en 72%. Dit toont aan dat op Europees niveau de recreatieve zeevisserij zowel op economisch als op biologisch gebied een niet te verwaarlozen sector betreft. De auteurs duiden op het belang om de recreatieve visvangsten op te nemen in stock assessments teneinde een duurzame visserij te verzekeren. Tevens wordt het belang aangehaald om ook de recreatieve zeevisserij, naast de commerciële visserij en aquacultuur, als volwaardige sector op te nemen onder het toekomstig Europees Gemeenschappelijk Visserijbeleid. Dit standpunt kent grote steun vanuit de European Angling Alliance (EAA).

Hier kunt u het volledige rapport downloaden.

Europees RecFishing Forum (9 oktober)

Streven naar een evenwichtsoefening tussen conservatie binnen mariene beschermde gebieden en het toelaten van recreatieve activiteiten.

Op 9 oktober vond in het Europees Parlement te Brussel het 3e RecFishing Forum van 2017 plaats, getiteld: “Marine Protected Areas and recreational fisheries: sustainable management and benefits” (Mariene beschermde gebieden en recreatieve visserij: duurzaam beheer een meerwaarde). De vergadering had als doel de potentiële rol van zeehengelaars in het duurzaam beheer van mariene beschermde gebieden te identificeren alsook de meerwaarde die deze activiteiten generen in deze gebieden te duiden. Het event werd voorgezeten door Europarlementslid Ricardo Serrão Santos.

De Verenigde Staten (NOAA) en het Verenigd Koninkrijk (Substance) haalden o.a. het sociale en economische belang aan van de recreatieve visserijsector. Naast het economische belang (439.000 jobs en $61 miljard uitgaven binnen VS en 33.600 jobs (direct + indirect), £2,1 miljard uitgaven en £980 miljoen bruto toegevoegde waard in VK) werd eveneens het belang van de recreatieve visser als ocean steward aangehaald, met als concreet voorbeeld de aanpak binnen Florida Keys National Marine Sanctuary. Hier leren recreatieve vissers het brede publiek hoe om te gaan met de oceanen en nemen ze deel aan instandhoudings- en beschermingsinitiatieven.

In het kader van mariene beschermde gebieden pleit men voor het toepassen van een regiospecifieke aanpak. Het inperken van recreatieve activiteiten wordt pas als waardevol beschouwd indien deze activiteiten op zich het behalen van de gebiedsspecifieke milieudoelstellingen zouden verhinderen.

Meer informatie over dit event vindt u hier.