Economisch en sociaal belang

Economisch belang

Er is weinig informatie beschikbaar over het economische belang van de recreatieve zeevisserij wat betreft directe werkgelegenheid, productiewaarde en toegevoegde waarde. Op basis van de interviews kon immers wel een eerste indicatie bekomen worden van de directe uitgaven van de recreatieve zeevissers door te polsen naar hun spendeergedrag tijdens de voorbije 12 maanden. Hieruit blijkt dat de bootvissers (hengel- en sleepnetvisserij) veruit de hoogste uitgaven kennen op jaarbasis, goed voor €3.500 of meer per jaar. De paardenvissers klokken af op net geen €3.000, terwijl de overige vistechnieken niet meer dan €1.000 investering per jaar vereisen.

De directe uitgaven op jaarbasis voor de ganse gemeenschap bedraagt minstens €8,6 miljoen, waarvan de hengelvaartuigen niet minder dan €6,8 miljoen voor hun rekening nemen. De sleepnetvaartuigen staan in voor €1,2 miljoen. De resterende €0,6 miljoen wordt verdeeld over de overige technieken.

Figuur: Totale uitgaven op jaarbasis per vistechniek, met een onderscheid tussen verschillende uitgavenposten (groot materiaal, klein materiaal, verplaatsing/horeca, vaartuig-gerelateerde kosten en de afschrijving van de vaartuigen).

Naast de directe economische bijdrage kent de recreatieve zeevisserij tevens een indirecte en geïnduceerde economische relevantie. Hieronder kan de toeristische aantrekkingskracht van bepaalde vistechnieken worden beschouwd. Zo kent de paardenvisserij (UNESCO-werelderfgoed) in eerste instantie een folkloristische waarde met de nodige aantrekkingskracht. Ook kruiers worden vaak omringd door tal van toeristen daar zij tijdens het zeefproces een mooi beeld verkrijgen van de biodiversiteit van het ondiepe strandwater. De economische impact van de sector reikt immers verder dan de kustzone alleen en zorgt ondermeer voor bijkomende werkgelegenheid in tal van vis- en hengelwinkels (binnen en buiten de kustzone). Echter, tot op heden dient de methode tot het kwantificeren van de indicrecte en geïnduceerde economische bijdrages nog te worden ontwikkeld. Niettegenstaande kan er reeds verwacht worden dat dit het totale economische belang van de sector tot boven de €10 miljoen op jaarbasis zal tillen.

Sociaal belang

De grootteorde van de recreatieve zeevisserijgemeenschap (aantal personen actief in 2018) wordt op basis van het huidig monitoringsprogramma geschat op 2.900 individuën, waarvan ruim 1.600 personen hengelen vanaf een vaartuig. Maar liefst 67% is afkomstig uit West-Vlaanderen terwijl 7% afkomstig is uit Brussel of Wallonië. De gemeenschap bestaat hoofdzakelijk uit mannen (98%) en de gemiddelde leeftijd bedraagt 56 jaar. De hoogste gemiddelde leeftijd behoort toe aan de passieve strandvissersgemeenschap (64 jaar).

Figuur: Aantal individuele recreatieve zeevissers per vistechniek.

Figuur: Aandeel recreatieve zeevissers naar provincie van afkomst, opgesplitst naar visserij-activiteit.

Figuur: Overzicht van de leeftijdsverdeling en de gemiddelde leeftijd binnen elke vistechniek met aanduiding van het aantal interviews waarop de verdeling gebaseerd is.