Sleepnetvaartuigen

Het voorkomen van recreatieve sleepnetvaartuigen in België is een uniek gegeven binnen Europa. Dit betreft een gevolg van een beslissing in de jaren ’80 om deze kleine (<12 m) sleepnetvaartuigen niet te laten registreren. Het eerste Europese gemeenschappelijke visserijbeleid (1983) hield enkele maatregelen in ter bevordering van een duurzame visserij, met o.a. de invoer van ‘Totaal Toegelaten Vangsten’ (TAC – Total Allowable Catches) en ‘Quota’, gebaseerd op historische visserijrechten. Teneinde de door Europa opgestelde limieten voor de vissersvloot inzake motorvemogen (kW) en brutotonnage (GT) te behalen werd beslist de kleine sleepnetvaartuigen zonder commercieel visnummer niet op te nemen in de vloot. Het beperkt aantal kleine sleepnetvaartuigen met een visnummer werden al snel uit de vloot geweerd daar ze niet voldeden aan de strikte regelgeving rond vaartuigspecificaties (standaarden voor inspectie). In 1989 werd vervolgens een wetgevend kader gecreëerd rond deze kleine sleepnetvaartuigen dat hen de mogelijkheid biedt enkel te vissen in de 3 nautische mijlzone op grijze garnalen (Crangon crangon), beperkingen oplegt inzake dimensies van de vaartuigen en het vistuig, nachtelijke visactiviteiten verbiedt en geen commercialisatie van de vangst toelaat. Zodoende werd de unieke situatie gecreëerd waarbij kleine sleepnetvaartuigen deel uitmaken van het recreatieve segment. Reeds meerdere jaren wordt het aantal recreatieve sleepnetvaartuigen gekenmerkt door een dalende trend. De instroom aan jongere recreatieve zeevissers richt zich eerder op het zeehengelen.

Binnen de groep van sleepnetvaartuigen kan een onderscheid gemaakt worden tussen bordennet- en boomkorvaartuigen. Klik hier voor een overzicht van de regelgeving.

  • Een bordennet bestaat uit een visnet dat tijdens het voortbewegen van een vaartuig wordt opengehouden door twee grote borden die zich bevinden langs beide kanten van het net. In verticale richting wordt het net opengehouden door een bovenpees voorzien van vlotters.
  • De boomkor bestaat uit een sleepnet dat wordt opengehouden door een metalen buis aan de voorkant van het net. Aan de uiteinden van de boom zitten stalen sloffen (sleeën) die over de zeebodem glijden.

Het aantal recreatieve sleepnetvaartuigen kent reeds meerdere jaren een dalende trend. De instroom aan jongere recreatieve vissers richt zich eerder op het hengelen.