Haven

In de vier kustjachthavens worden twee verschillende monitoringsactiviteiten uitgevoerd. Een eerste heeft als doel de omvang van de recreatieve vissersvloot in kaart te brengen, waarbij tweejaarlijks gegevens worden verzameld tot op vaartuigniveau. Hiertoe worden de verschillende jachthavens meerdere keren bezocht teneinde de kans te verkleinen dat steeds hetzelfde vaartuig niet ligt aangemeerd. Deze dataverzameling laat toe nieuwe vaartuigen of de uitval van vaartuigen te detecteren, alsook de impact van regelgeving op de vlootstructuur te achterhalen (vb. impact beperking recreatieve sleepnetvisserij in het habitatrichtlijngebied ‘Vlaamse Banken’; impact EU-beperking op zeebaarsvangsten). Tot dusver werden gegevens omtrent de vlootcapaciteit verzameld voor de jaren 2014 en 2016. In 2019 werden enkele bijkomende vaartuigen geïdentificeerd, maar een grondige analyse bleek niet mogelijk door grootschalige werkzaamheden in de jachthavens ter hoogte van de pontons. Deze data worden opgeslagen in een niet-publieke databank. Let wel dat de vlootdimensie niet rechtstreeks kan worden aangewend ter berekening van de visserij-inspanning te wijten aan het sterk variabel karakter van de vaarfrequentie van de vaartuigen onderling. Meer informatie hieromtrent vindt u terug in het Recreatieve Zeevisserijrapport.

Een tweede monitoringsactiviteit betreft de intensiteitsmetingen, waarbij de vaarbewegingen van recreatieve vissersvaartuigen worden geregistreerd (alsook het aantal personen aan boord). Deze metingen vinden plaats sedert mei 2014. Tot op vandaag gebeurt het in kaart brengen van de bewegingen op een manuele manier, waarbij een observator in de 4 kustjachthavens alle doorvaarten van recreatieve vissersvaartuigen in de havengeul noteert. Hierbij worden de professionele hengelvaartuigen met een Nederlandse licentie niet opgenomen. In de nabije toekomst zal deze bewegingsdetectie mogelijks op een semi-automatische wijze plaatsvinden aan de hand van camerabeelden en een desktopanalyse van het beeldmateriaal. Een cameranetwerk biedt uitstekende kansen om een 24/7 temporele dekking te voorzien, waardoor een uiterst betrouwbaar beeld kan geschetst worden van de jaarlijkse recreatieve zeevisserij-inspanning vanaf vaartuigen, onafhankelijk van het tijdstip en de weersomstandigheden. Naast de intensiteitsmetingen in de kustjachthavens wordt getracht tevens inzichten te verwerven naar de tewaterlatingen in de voorziene insteekzones voor gemotoriseerde vaartuigen langsheen de Belgische kust. Meer informatie hieromtrent vindt u terug in het Recreatieve Zeevisserijrapport.