Vangsten

De vangstbepaling gebeurt door integratie van de resultaten uit de verschillende monitoringsactiviteiten en de logboeken. Cruciaal binnen deze context betreft de bepaling van de frequentieklassen per visactiviteit (hoe vaak gaan personen uit vissen), de visserij-inspanning en de individuele vangsten (logboeken) rekening houdend met de verschillende seizoenen. Bijgevolg vereist de vangstbepaling een minimale dataverzamelingsperiode van 12 maanden.

In totaal werd in de vangstrapportages van 2019 melding gemaakt van 23 verschillende vissoorten (inclusief garnaal). In hetzelfde jaar werden zo’n 890.000 vissen aan de haak geslagen waarvan 45% werd teruggegooid (hoofdzakelijk ondermaatse teruggooi).

Figuur: Het aantal stuks gevangen vissen op het Belgisch deel van de Noordzee in 2019, onderverdeeld naar gehouden vis, bovenmaatse teruggooi en ondermaatse teruggooi.

Voor 2019 werd de totale ‘gehouden’ vangst geschat op 114,6 ton zeevis en bijna 35,6 ton grijze garnaal (in totaal 150,2 ton). Op het niveau van aanvoervolume vormen de grijze garnaal (35,6 ton; 24%), wijting (30,7 ton; 20%), makreel (28,4 ton; 19%), schar (20,3 ton; 14%), tong (13,6 ton; 9%) en zeebaars (11,8 ton; 8%) de voornaamste soorten. De recreatieve hengelvaartuigen staan in voor een aanvoer van 90,8 ton, de sleepnetvaartuigen voor 30,5 ton. De recreatieve strandvisserijactiviteiten staan samen in voor een totale gehouden vangst van 28,9 ton.

Figuur: Het aantal ton gehouden vissen en garnalen in 2019. De vangsten worden bijkomend onderverdeeld naar vistechniek.

De totale aanvoer (i.e. ‘gehouden vangst’) in 2019 bleken een sterke achteruitgang te vertonen ten opzichte van 2018 (150,2 vs 246,6 ton). Deze achteruitgang was in hoofdzaak het resultaat van een sterk verminderde vangst van garnaal (-61%), kabeljauw (-90%) en schar (-47%). Voor makreel (+201%) en zeebaars (+1.209%) werden dan weer toenames in aanvoer opgetekend. De sterk verhoogde aanvoer van zeebaars in 2019 ten opzichte van 2018 (factor 12) is in belangrijke mate een gevolg van wijzigingen in de Europese reglementering inzake recreatieve zeebaarsvangsten, want de totale zeebaarsvangst (aanvoer + teruggooi) kende een verhoging met ‘slechts’ een factor 2. In 2018 werd de recreatieve visserij op zeebaars verboden, met uitzondering van de periode oktober-december, tijdens dewelke de vangst werd beperkt tot één zeebaars per persoon per dag (Verordening (EU) nr 2018/120, gewijzigd door Verordening (EU) nr 2018/1308). In 2019 werd deze maatregelen enigszins versoepeld. Zo werd de periode waarin men één zeebaars aan boord mocht houden uitgebreid tot zeven maanden, i.e. van 1 april t.e.m. 31 oktober (Verordening (EU) nr 2019/124). Begin 2020 (i.e. nog niet vervat in de huidige analyse) werden opnieuw versoepelingen gepubliceerd in Verordening (EU) nr 2020/123. Zo werd de limiet van één zeebaars per persoon per dag opgetrokken tot twee stuks, en dit over een periode van negen maanden (1 maart tot en met 30 november), terwijl in de resterende drie maanden nog steeds een verbod geldt op het aan boord houden van zeebaars. Deze wetswijzigingen resulteren in het feit dat de sterke toenames in Catch per Unit Effort inzake de gehouden vangsten niet zomaar geïnterpreteerd kunnen worden als zijnde het resultaat van een sterke heropleving van de zeebaarspopulatie, al lijkt de verdubbeling in de totale zeebaarsvangst (gehouden + teruggooi) in eerste instantie hoopvol.

Figuur: Het aantal ton aangevoerde vis en garnaal in respectievelijk 2018 en 2019.

In 2018 vertegenwoordigden de recreatieve vangsten samen 3,7% van de totale aanvoer (commercieel + recreatief) vanuit het Belgisch deel van de Noordzee. Het recreatief aandeel kent sterke verschillen tussen de soorten onderling, gaande van (<)1% voor rode poon, pladijs, tarbot en tong tot 16% voor makreel en 19% voor wijting.

Figuur: Aanvoervolumes (ton) van de verschillende soorten afkomstig uit het Belgisch deel van de Noordzee, met onderscheid tussen de recreatieve zeevisserij en de commerciële zeevisserij over de verschillende vlaggenstaten heen.

Figuur: Detailoverzicht van het aandeel van de verschillende landen (commercieel) en de Belgische recreatieve zeevisserij in de totale aanvoervolumes (ton) per soort afkomstig uit het Belgisch deel van de Noordzee. (*Onderschatting commerciële aanvoer van zeebaars (i.e. overschatting recreatief aandeel))
 

Meer informatie en duiding kunt u steeds bekomen via info@recreatievezeevisserij.be.