Interviews

Op vooraf bepaalde dagen werden tussen mei 2016 en december 2017 niet minder dan 678 interviews afgenomen met recreatieve zeevissers, en dit zowel op het strand (tijdens de verloopmonitoring) als in de kustjachthavens. Deze korte bevraging had als doel inzicht te verwerven in de visfrequentie van de visser (“hoe vaak bent u gaan vissen tijdens de voorbije 12 maanden“), het feit of men diverse vistechnieken beoefend, de duur van de visactiviteit op de gegeven dag, de vangsten, enkele demografische gegevens en individuele visserijgerelateerde bestedingen. De willekeurige bevraging beoogt om per type visserij een waarheidsgetrouw beeld te schetsen van de spreiding van de visserspopulatie over de verschillende frequentieklassen (i.e. hoeveel personen gaan hoe vaak vissen met een bepaalde techniek). Op deze wijze kan per type visserij het relatieve belang van elke frequentieklasse in de totale visserij-inspanning worden berekend. Ook de vangsten (op basis van de logboeken) worden berekend op het niveau van de frequentieklassen, en worden vervolgens opgeteld (zie ook overzichtsdiagram). Meer informatie hieromtrent vindt u terug in het Recreatieve Zeevisserijrapport.