Volwaardige erkenning recreatieve zeevisserij door GVB

De Europese zeehengelaars en de hiermee samengaande industrie pleiten in het Europees Parlement voor een volledige en eerlijke erkenning van de recreatieve zeevisserijsector door het Gemeenschappelijk Visserijbeleid.

Op 25 januari 2018 vond in het Europees Parlement de conferentie “State of play of recreational fisheries in the EU – The angler’s point of view & the importance of recognition of recreational fisheries at the EU level” plaats. Dit event werd voorgezeten door meerdere Europarlementariërs: Norica Nicolai, Werner Kuhn en Ole Christensen. Het event bevorderde de uitwisselingen van gedachten tussen de beleidsmakers enerzijds en de recreatieve zeevisserij sector, vertegenwoordigd door de European Angling Alliance (EAA) en de European Fishing Tackle Trade Association (EFTTA), anderzijds.

Tijdens het event werd opnieuw de nood aan wetenschappelijke data aangehaald. In het beleid vertaalt een gebrek aan data zich tot de aanname van maatregelen/wetgeving die gebaseerd zijn op weinig onderbouwde of verkeerde data met grote gevolgen voor de zeehengelaars en die hiermee geassocieerde industrie. Het plotse verbod op het aanlanden van zeebaars is hier een voorbeeld van. Het gebrek aan data is ondermeer het gevolg van het feit dat vanuit het beleid enkel dataverzameling wordt opgelegd wanneer een soort in nood verkeert wat vaak leidt tot drastische en disproportionele maatregelen. Daarom wordt een systematische verzameling van vangstdata op multispecies-niveau (meerdere soorten) sterk aangemoedigd teneinde een wetenschappelijk onderbouwd beleid te kunnen vormgeven. Dit laat eveneens toe om vroegtijdig signalen van een eventuele achteruitgang in stocks te identificeren en acties voor te bereiden, zonder dat noodmaatregelen dienen te worden uitgevaardigd.

De EAA en EFTTA dringen er opnieuw op aan om de recreatieve zeevisserijsector als een volwaardige sector te beschouwen binnen het kader van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid, op gelijke voet met de commerciële visserij- en aquacultuursector. Dit zal zowel op socio-economisch vlak als ecologisch vlak (duurzame exploitatie) een positieve invloed hebben. Een eenduidige definitie van ‘recreatieve visserij’ dringt zich eveneens op.

Vanuit de Europese Commissie (DG MARE) wordt duidelijk gemaakt dat het belang van de recreatieve zeevisserij meer en meer wordt erkend door beleidsmakers.