Zeebaarsmaatregel 2018

Verordening (EU) 2018/120 stelt dat o.a. in het Belgisch deel van de Noordzee voor de recreatieve zeevisserij in 2018 enkel catch & release op zeebaars wordt toegestaan. Een mogelijke herziening van deze maatregel in maart/april 2018 behoort nog steeds tot de mogelijkheden.

Op 31 januari 2018 werd de Verordening (EU) Nr. 2018/120 van de Raad van 23 januari 2018 tot vaststelling, voor 2018, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de wateren van de Unie en, voor vissersvaartuigen van de Unie, in bepaalde wateren buiten de Unie van toepassing zijn, en tot wijziging van Verordening (EU) 2017/127 gepubliceerd. Hierin worden o.a. de zeebaarsmaatregelen gepubliceerd die van toepassing zijn in 2018.

Artikel 9 §4 heeft betrekking op de recreatieve zeevisserij in onze mariene wateren:

“Bij recreatievisserij, inclusief vanaf de kust, in ICES-sectoren IVb, IVc en VIIa tot en met VIIk, moet Europese zeebaars die wordt gevangen weer worden teruggezet. Het is tevens verboden om Europese zeebaars die in die gebieden is gevangen, aan boord te hebben, te verplaatsen, over te laden of aan te landen.”

Er blijken echter problemen te zijn met de berekening van de visserijsterfte (inclusief sterfte na vrijlating) gelinkt met de recreatieve zeevisserij. Deze zou volgens bepaalde onderzoekers lager liggen dan aangenomen. Daar de zeebaarsmaatregel als doel heeft de visserijsterfte van het noordelijke zeebaarsbestand aanzienlijk te verlagen teneinde de biomassa te vergroten  is het van belang dat de maatregelen aan het adres van de recreatieve zeevisserijsector gebaseerd zijn op correcte wetenschappelijke informatie. Hiertoe wordt op dit ogenblik nieuw onderzoek verricht waarvan de resultaten in maart van dit jaar worden verwacht. Op basis van deze resultaten zal de maatregel vermeld in Artikel 9 §4 opnieuw onder de loep genomen worden en ‘mogelijks’ herzien worden.

De verordening kunt u hier volledig nalezen.