UX richtlijnen | Vlaanderen.be

Interviews

Op vooraf bepaalde dagen zullen beknopte interviews worden afgenomen met recreatieve zeevissers, en dit zowel op het strand (tijdens de verloopmonitoring) als in de kustjachthavens. Deze korte bevraging heeft als doel inzicht te verwerven in de visfrequentie van de visser ("hoe vaak bent u gaan vissen tijdens de voorbije 12 maanden"), het feit of men diverse vistechnieken beoefend, de duur van de visactiviteit op de gegeven dag, de vangsten, enkele demografische gegevens en individuele visserijgerelateerde bestedingen. De willekeurige bevraging beoogt om per type visserij een waarheidsgetrouw beeld te schetsen van de spreiding van de visserspopulatie over de verschillende frequentieklassen (i.e. hoeveel personen gaan hoe vaak vissen met een bepaalde techniek) (zie ook het overzichtsdiagram). Op deze wijze kan per type visserij het relatieve belang van elke frequentieklasse in de totale visserij-inspanning worden berekend. Ook de vangsten (op basis van de logboeken) zullen berekend worden op het niveau van de frequentieklassen, en vervolgens worden opgeteld. Meer informatie hieromtrent vindt u terug in het observatieprotocol.