Baglimiet zeebaars 2022

Te wijten aan technische problemen bij onze externe website host zijn de nieuwsberichten van de voorbije 15 maanden definitief verloren gegaan … daarmee ook voorgaande aankondigingen omtrent de zeebaarsmaatregelen voor 2022.

De Verordening (EU) 2022/109 voorziet in artikel 11.5 in volgende maatregelen voor zeebaars voor de periode januari – maart 2022:

1 januari tot en met 28 februari 2022

i) alleen het met hengel of handlijn vangen en weer terugzetten van zeebaars is toegestaan;

ii) het verboden is om zeebaars die in die gebieden is gevangen, aan boord te houden, te verplaatsen, over te laden of aan te landen;

1 tot en met 31 maart 2022

i) maximaal twee zeebaarzen per visser per dag mogen worden gevangen en gehouden;

ii) de minimummaat voor bijgehouden zeebaars 42 cm bedraagt;

iii) vaste netten niet mogen worden gebruikt om zeebaars te vangen of te houden.

Te verwachten valt dat voor de komende maanden in 2022 eenzelfde regeling zal gelden als voor 2021. Zodra we hierover definitieve informatie ontvangen wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

Verbod pulsvisserij

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft op 15 april het beroep verworpen dat Nederland had ingesteld tegen het verbod op pulsvisserij.

Sinds 2019 geldt een verbod op bepaalde vismethoden, zoals het gebruik van explosieven, gif, verdovende stoffen, elektrische stroom en pneumatische hamers. Het gebruik van elektrische pulskorren bleef echter mogelijk gedurende een overgangsperiode tot en met 30 juni 2021 en onder bepaalde strikte voorwaarden. Landen hadden wel de mogelijkheid pulsvissen op nationaal niveau al eerder te verbieden. België voerde zo reeds een verbod in op het gebruik van deze vistechniek binnen de territoriale wateren via het Ministerieel besluit van 19 juli 2019 houdende het verbod op de pulsvisserij in de Belgische twaalfmijlszone.

Nederland wou het Europees verbod nietig laten verklaren op basis van het gegeven dat Europa zich niet heeft gebaseerd op de beste beschikbare wetenschappelijke adviezen. Het EU-Hof argumenteert echter dat de wetgever op het vlak van visserij een ruime beoordelingsbevoegdheid heeft en niet verplicht is zijn keuze uitsluitend op wetenschappelijke en technische adviezen te baseren.

Zeebaarsreglementering April-December 2021

Op basis van de informatie bekomen via Sportvisserij Nederland kan gesteld worden dat de contouren van de vangstafspraken voor de zeebaars in gans 2021 vorm krijgen. Tot op heden werden, door de intensieve Brexit-onderhandelingen, enkel nog maar de baglimieten tot en met 31 maart 2021 gepubliceerd. Inmiddels lijkt het erop dat de baglimiet van twee zeebaarzen per persoon per dag aangehouden zal worden, en dit tot en met 30 november 2021. Indien er in de finale publicatie alsnog zou worden afgeweken van deze baglimiet wordt dit door ons gecommuniceerd.