UX richtlijnen | Vlaanderen.be

Uitfasering visloodgebruik

Tot op vandaag blijft lood de voornaamste stof om visgewichten te vervaardigen, niettegenstaande het op alle beleidsniveaus als prioritaire stof wordt aangemerkt omwille van de toxische effecten op het milieu en de menselijke gezondheid. Daarom werd door het Vlaams Instituut voor de Zee, in samenwerking met andere relevante actoren, een beleidsinformerende nota uitgewerkt die meer duiding geeft rond de beleidscontext van lood, het loodgebruik en -verlies in de hengelvisserij, de beschikbare alternatieven, etc.

 

 

Eind augustus publiceerde het Vlaamse Instituut voor de Zee (VLIZ), in samenwerking met Sportvisserij Vlaanderen, het Agentschap Natuur en Bos (ANB) en de Dienst Marien Milieu (FOD Leefmilieu), een tweede rapport rond loodgebruik in de hengelvisserij. Daar waar in het eerste rapport de focus lag op het analyseren van de bruikbaarheid van loodalternatieven aan de hand praktijktesten wordt in het nieuwe uitgebreidere rapport gefocust op (1) het nationale en internationale/Europese loodbeleid, (2) de wetenschappelijk aangetoonde impact van lood op de menselijke gezondheid en het milieu, (3) loodgebruik en -verlies in de hengelvisserij, (4) het gebruik, de samenstelling en de beschikbaarheid van alternatieve visgewichten en (5) de prijszetting van loodvrije alternatieven.

 

Naast het lopende Europese proces om tot een uitfasering van het loodgebruik/verkoop te komen haalt het rapport het belang aan om tevens op nationaal niveau reeds werk te maken van een loodrestrictiekader, met als uitgangspunten de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. De voorgestelde Europese uitfaseringstermijnen dreigen immers mogelijks de deur open te zetten voor een voortzetting van de loodproductie tot de effectieve verbodsdatum, terwijl de European Fishing Tackle Trade Association (EFTTA) reeds in 2015 een uitfasering van de loodproductie, -import, -verkoop en -gebruik vooropstelde tegen 2020. De huidige beperkte beschikbaarheid aan milieuvriendelijke visgewichten is volgens bedrijven een gevolg van de beperkte vraag, maar de producenten in kwestie geven aan een snelle opschaling van de productie te kunnen bewerkstelligen.

 

Uit een prijsonderzoek blijkt de budgettaire impact van milieuvriendelijke loodvrije werpgewichten voor hengelaars eerder beperkt te zijn ten opzichte van de jaarlijkse visserij-gerelateerde uitgaven. Verder blijkt uit diverse praktijktesten dat alternatieven geen negatief effect hebben op de visprestaties (hoeveelheden gevangen vis) maar wel mogelijks enige gewenning vragen van de visser. Ook dient erover gewaakt te worden dat het uitfaseren van het loodgebruik niet resulteert in het gebruik van andere verontreinigende en schaarse materialen. Daarom is het tevens van belang dat er meer transparantie aan de dag wordt gelegd door producenten/verkopers rond de effectieve samenstelling van zogenaamde ‘loodvrije’ of ‘niet-giftige’ werpgewichten, daar bepaalde alternatieven niet onschadelijk blijken voor het milieu.

 

U kunt het volledige rapport hier downloaden.