UX richtlijnen | Vlaanderen.be

Omnibus

Een alternatieve manier (naast de veldobservaties) om te komen tot een inschatting van recreatieve visvangsten betreft het gebruik van een omnibus survey. Dit is een online-enquête (via email) die naar een groot aantal deelnemers wordt uitgestuurd die samen een representatief beeld vormen voor de totale Belgische populatie. De bevraging bevat een groot aantal vragen over verschillende thema’s waarbij 1 vraag rond de recreatieve zeevisserij wordt opgenomen. Deze laatste vraag polst of de deelnemer van de enquête in de afgelopen 12 maanden op zee heeft gevist (vanaf een vaartuig of strand). Dit laat toe een eerst inschatting te maken van de grootteorde van de Belgische recreatieve zeevisserspopulatie. Indien deze vraag positief wordt beantwoord volgen enkele vervolgvragen met als doel te polsen naar de gehanteerde vistechnieken, visfrequentie, financiële bestedingen, etc. Onder ideale omstandigheden laten de antwoorden op de vragen rond vistechniek en visfrequentie toe de recreatieve visserspopulatie op te delen in frequentieklassen per vistechniek. Op deze wijze zouden op basis van de logboeken de gemiddelde vangsten per frequentieklasse kunnen bepaald worden, en kunnen deze vangsten aan de hand van de omnibusresultaten opgeschaald worden naar de ganse Belgische recreatieve visserspopulatie (zie ook het overzichtsdiagram).

In deze fase is een verdere aftoetsing met de veldobservaties cruciaal teneinde de betrouwbaarheid en de hiermee gerelateerde bruikbaarheid van de omnibus survey te bepalen voor België. Meer informatie hieromtrent vindt u terug in het observatieprotocol.